Kancelaria Adwokacka
adwokat Agnieszka Padło-Sowińska

Kancelaria
Adwokacka
adwokat
Agnieszka Padło-Sowińska

Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać.

RODO

Szanowna Pani/Panie, ze względu na regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - zwanego dalej „RODO”, wykonując obowiązek wynikający z art. 13 RODO, uprzejmie informuję, iż:

 1. Kancelaria Adwokacka adwokat Agnieszka Padło-Sowińska jest Administratorem Danych w stosunku do danych osobowych, które zostały jej przez Panią/Pana przekazane.
 2. Siedziba Kancelarii mieści się pod adresem: 40-058 Katowice, ul. M. Skłodowskiej – Curie 22.
 3. Dane kontaktowe Kancelarii są następujące:

  tel. (+48) 501 249 005

  e-mail: adw.padlo@onet.pl

 4. Celem przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych otrzymanych od Pani/Pana jest wyłącznie świadczenie pomocy prawnej na Pani/Pana rzecz. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej, zawartej pomiędzy Panią/Panem a Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dodatkowo, przekazywane przez Panią/Pana informacje podlegają jeszcze dalej idącej ochronie ze względu na obowiązującą Kancelarię tajemnicę adwokacką.
 5. Jedynymi odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana są współpracownicy Kancelarii oraz podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z Kancelarią (obsługa księgowa, obsługa informatyczna, usługi poczty elektronicznej).
 6. Kancelaria nie będzie przekazywać otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Kancelaria stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, w celu ochrony przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Kancelarii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, - w określonych przypadkach - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu.
 9. Na każde Pani/Pana żądanie Kancelaria wyda Pani Panu kopię danych.
 10. Kancelaria będzie przechowywać powierzone przez Panią/Pana dane w okresie wykonywania umowy, a następnie – w okresie przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu, dane będą anonimizowane lub usuwane.
 11. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Kancelarii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, - w określonych przypadkach - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi wymóg umowny, wynikający z umowy o świadczenie pomocy prawnej zawartej przez Panią/Pana z Kancelarią. Jeżeli zażąda Pani/Pan usunięcia lub ograniczenia danych, wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Kancelarię lub zażąda ich przeniesienia do innego podmiotu, wówczas Kancelaria nie będzie mogła świadczyć na rzecz Pani/Pana pomocy prawnej, co uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej lub jej wykonanie. Po zakończeniu umowy, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ustalenia, czy z uwagi na konflikt interesów nie ma przeszkód w świadczeniu pomocy prawnej innej osobie, gdyż adwokat ma obowiązek badania w/w okoliczności, jak również w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 14. Kancelaria nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie prowadzi profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.